Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Fun Functional Fit

Op deze pagina vindt u de Algemene Voorwaarden van Fun Functional Fit.
Heeft u na het lezen van deze pagina nog vragen, laat het ons dan weten via info@funfunctionalfit.nl
Fun Functional Fit (hierna: FFF) is gevestigd te Leiden en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel t onder nummer 59187484.

1 .TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN FFF.

 a.   Deze Algemene Voorwaarden Fun Functional Fit zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen enerzijds een consument (een deelnemer) die deelneemt aan een indoor training (Apenkooien voor volwassenen) en/of outdoor training ( Bootcamp) en/of andere trainingen aangeboden en/of verzorgd door FFF en anderzijds FFF.
b.   Welke soorten FFF trainingen er zijn, wat deze inhouden staat beschreven op de website www.funfunctionalfit.nl.
c.   Deze Algemene Voorwaarden FFF zijn van toepassing op elke strippenkaart, elk seizoensabonnement, elk evenement die/dat een deelnemer of opdrachtgever recht geeft op deelname aan een training van FFF.
d.   Door aanschaf van een elke strippenkaart, elk seizoensabonnement, elk evenement die/dat een alsook door deelname aan een FFF training verklaart de deelnemer en/of opdrachtgever zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden Fun Functional Fit.
e.   Alleen indien hiervan schriftelijk is afgeweken, worden deze Algemene Voorwaarden Fun Functional Fit geheel of gedeeltelijk buiten toepassing gelaten.
f.   FFF kan deze Algemene Voorwaarden Fun Functional Fit van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de website van FFF. Op verzoek wordt een exemplaar van de Algemene Voorwaarden Fun Functional Fit verstrekt.
g.   Indien een bepaling of een deel van een bepaling in deze Algemene Voorwaarden Fun Functional Fit strijdig is met een besluit, wet, voorschrift, verdrag of Europese richtlijn, onredelijk bezwarend wordt geacht of op grond van enig besluit, wet, voorschrift, verdrag of Europese richtlijn nietig is of vernietigd wordt, zal uitsluitend de nietige of vernietigde bepaling of het nietige of vernietigde deel van de betreffende bepaling buiten toepassing blijven, en is het FFF toegestaan een vervangende bepaling toe te passen die wel rechtens toelaatbaar is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking en de inhoud van de (deels) nietige of vernietigde bepaling.

2.OVEREENKOMST

a.   Een overeenkomst tussen FFF en een deelnemer/opdrachtgever ontstaat door overeenstemming tussen beide partijen, welke overeenstemming dient te blijken uit (online) registratie van een deelnemer/opdrachtgever.
b.   Voor FFF ontstaan verplichtingen uit een overeenkomst, nadat door een deelnemer/opdrachtgever aan al zijn verplichtingen, waaronder betaling, is voldaan.
c.    Wijziging van een eenmaal tot stand gekomen overeenkomst kan alleen met de voorafgaande schriftelijke toestemming van FFF. Wijziging van een overeenkomst kan voor een deelnemer kosten met zich meebrengen.
d.    Een overeenkomst tussen FFF en een deelnemer/opdrachtgever bestaat uit:

(i)   een strippenkaart, die in een bepaalde periode recht geeft op deelname aan een beperkt aantal FFF trainingen.
(ii) een seizoensabonnement, die in een bepaalde periode recht geeft op deelname aan een beperkt aantal FFF trainingen.
(iii)  een sportief evenement, dat bestaat uit: Een FFF training.

3. STRIPPENKAARTEN EN SEIZOENSABONNEMENTEN

a.   Een strippenkaart/seizoensabonnement is persoonlijk en niet overdraagbaar.
b.    Een strippenkaart/seizoensabonnement is beperkt geldig.
c.    Bij zware blessures, langdurige ziekte, zwangerschap of een langdurig verblijf in het buitenland kan de geldigheid van een strippenkaart/abonnement worden opgeschort. FFF heeft het recht hiervoor bewijs te verlangen alvorens een verzoek tot opschorting wordt ingewilligd.
d.    Een strippenkaart/seizoensabonnement loopt automatisch af. Een strippenkaart/seizoensabonnement wordt niet stilzwijgend verlengd.

4.INSCHRIJFGELD, PRIJZEN EN BETALING

a.    Een deelnemer is eenmalig inschrijfgeld verschuldigd bij de aanschaf van een strippenkaart/ seizoensabonnement.
b.    De actuele prijzen van de strippenkaarten/seizoensabonnementen , staan op de website van FFF. FFF heeft het recht deze prijzen eenzijdig te verhogen. De laatste prijzen zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar op de website van FFF. Prijsverhogingen hebben geen effect op afgesloten en betaalde strippenkaarten/seizoensabonnementen
c.    Tenzij anders overeengekomen dienen betalingen te geschieden middels overschrijving naar de rekening van FFF.
d.    Een strippenkaart/seizoenskaart dient vooraf ineens te worden betaald.
e.     Met inachtneming van de toepasselijke wetgeving is een deelnemer / opdrachtgever alle kosten, die FFF of een door FFF ingeschakelde derde partij heeft gemaakt ter incassering van enig bedrag dat een deelnemer aan FFF verschuldigd is, aan FFF verschuldigd.
f.    FFF heeft het recht om uitvoering van haar verplichtingen op te schorten indien een deelnemer/opdrachtgever niet tijdig aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

5. ANNULERING EVENEMENTEN

Deze bepaling is uitsluitend van toepassing op sportieve evenementen. Indien de opdrachtgever  zich voor een sportief evenement heeft ingeschreven, heeft de opdrachtgever het recht de FFF training binnen 24 uur te annuleren. In geval van annulering bij groepsboekingen is de opdrachtgever het volledige honorarium of een gedeelte van het honorarium verschuldigd. De opdrachtgever is verplicht in geval van annulering:

– 2 dagen voor aanvang 100% van het honorarium te voldoen;

– 4 dagen voor aanvang 75 % van het honorarium te voldoen;

– 7 dagen voor aanvang 50% van het honorarium te voldoen;

– 10 dagen voor aanvang 25 % van het honorarium te voldoen.

5.2 . ONTBINDING EVENEMENTEN

a.  De Deelnemer/Opdrachtgever kan een overeenkomst met FFF ontbinden met een termijn van één maand, te rekenen vanaf de dag waarop de overeenkomst tussen beide partijen is gesloten.
b.  De deelnemer/opdrachtgever ontbindt de opdracht door te e-mailen naar info@funfunctionalfit.nl .
c.   Brengt de deelnemer/opdrachtgever via e-mail een verklaring tot ontbinding uit, dan bevestigt FFF per e-mail de ontvangst van deze verklaring.
d.    Op de deelnemer/opdrachtgever rust de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van de ontbinding.
e.    Ingeval de deelnemer/ opdrachtgever zijn recht van ontbinding uitoefent zal de deelnemer/opdrachtgever de inmiddels al door FFF gemaakte redelijke kosten, in het kader van de overeenkomst vergoeden.
f. Na het verstrijken van het termijn van veertien (14) dagen na het sluiten van de overeenkomst is het niet meer mogelijk voor een deelnemer/opdrachtgever om de overeenkomst met FFF te herroepen.
g. Het recht op herroeping vervalt zodra de deelnemer/opdrachtgever deelneemt aan een training voordat de termijn veertien (14) dagen is verstreken.

6. DEELNAME AAN- EN AFGELASTING VAN EEN TRAINING.

a.    Een deelnemer dient zich voorafgaand aan een FFF Bootcamptraining aan te melden via de daarvoor bestemde whatsapp groep. Zonder aanmelding heeft een deelnemer geen recht op deelname aan een FFF training.
b.    Een deelnemer kan zich tot uiterlijk drie (3) uur voor aanvang van een FFF Bootcamp training nog uitschrijven. Zonder uitschrijving wordt in het geval van een Strippenkaart een (1) strip in rekening gebracht.
c.    FFF is gerechtigd het trainingsrooster en/of de trainingslocaties tussentijds zonder opgaaf van reden aan te passen. De laatste roosters en locaties zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar op de website van FFF.
d.    FFF heeft tot het tijdstip van aanvang het recht een reguliere training of trainingstraject bij onvoldoende belangstelling te annuleren. In dat geval worden in rekening gebrachte strippen gecrediteerd.
e.    Buitengewone omstandigheden leveren voor FFF altijd overmacht op en ontheffen FFF van haar verplichtingen. Bij blijvende overmacht is FFF ontslagen van haar verplichting de overeenkomst na te komen.
f.    Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel kan een FFF bootcamp training worden afgelast. FFF is niet aansprakelijk voor het uitvallen van een training door gevaarlijke weersomstandigheden.
g.    Indien een Deelnemer zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een training daardoor wordt bemoeilijkt, kan deze door FFF van de training worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer/opdrachtgever.

7. AANSPRAKELIJKHEID

a.    Deelname aan een FFF training geschiedt op eigen risico.
b.    FFF, haar medewerkers en trainers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van een deelnemer/opdrachtgever aan een training.
c.    Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van FFF, haar medewerkers en trainers, is FFF niet aansprakelijk.
d.    FFF is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die een deelnemer/opdrachtgever mochten oplopen tijdens, of ten gevolge van, een training . Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.
e.    FFF is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met een FFF- training. Een FFF- training is intensief en blessuregevoelig. Een Deelnemer/Opdrachtgever dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan een FFF- training. Indien een deelnemer/opdrachtgever gezondheidsklachten heeft, of indien een deelnemer/opdrachtgever een andere reden heeft om te twijfelen aan een deelname, dient een deelnemer/opdrachtgever advies in te winnen bij een arts.
f.    FFF behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een FFF-Training.
g.    FFF is niet verzekerd voor schade van een deelnemer/opdrachtgever. Een deelnemer/opdrachtgever, contractspartner of wederpartij verklaart dat zij is verzekerd voor schade geleden ten gevolge van de deelname aan een FFF-training.
h.    De Deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade (hetzij uit overeenkomst of onrechtmatig handelen) die is in verband met deelname aan een FFF-training is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan.

8. WEBSITE; DISCLAIMER EN PRIVACY

a.    FFF respecteert de privacy van haar Deelnemer/Opdrachtgever en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie die wordt verschaft en/of verkregen (de gegevens) vertrouwelijk wordt behandeld.
b.    FFF gebruikt de gegevens alleen om de overeenkomst met een deelnemer/opdrachtgever zo snel en goed mogelijk uit te voeren.
c.    FFF zal de Gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de overeenkomst.
d.    De werknemers van FFF en door haar ingeschakelde derden zijn verplicht om de persoonlijkheid en/of vertrouwelijkheid van de gegevens te respecteren.
e.    De verstrekte informatie op de website www.funfunctionalfit.nl is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door externe omstandigheden kunnen er vertragingen, gebreken en/of andere onvolkomenheden optreden in de verstrekte informatie.
f.    Hoewel FFF de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van haar website, kan FFF niet garanderen dat de verstrekte informatie compleet, actueel en/of accuraat is. De deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan door gebruikmaking van de gegevens, tenzij er aan de zijde van FFF sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.
g.    De website www.funfunctionalfit.nl en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht, beeldmerkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van FFF.
h.    De Deelnemer verklaart zich bekend en akkoord met de Privacy Statement

9. KLACHTEN

a.    Een deelnemer/opdrachtgever dient een klacht met betrekking tot enige prestatie van FFF zo spoedig mogelijk nadat het gebrek of de schade is geconstateerd bij FFF te melden, en uiterlijk binnen veertien (14) dagen nadat de deelnemer/opdrachtgever de gebreken of schade heeft geconstateerd. De klacht wordt telefonisch of per email bij FFF doorgegeven(06-43477685, info@funfunctionalfit.nl )onder vermelding van de locatie en een omschrijving van de klacht.
b.    De klacht dient volledig, duidelijk omschreven en voorzien zijn van eventuele bewijsmiddelen.
c.    FFF beantwoordt de door de deelnemer/opdrachtgever ingediende klacht zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier (4) weken vanaf de datum van ontvangst. Indien FFF verwacht langere tijd nodig te hebben voor de verwerking van de klacht vermeldt zij dit direct per e-mail aan deelnemer/opdrachtgever na de constatering hiervan.
d.    Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat er een geschil overeenkomstig artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden FFF.

10. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

a.    Van deze Algemene Voorwaarden Fun Functional Fit kan alleen worden afgeweken indien dat schriftelijk is bevestigd door FFF.
b.    Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.